ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

    Община Костенец, един все още недостатъчно опознат зелен кът на България. Разположена в подножието на две планини – северните склонове на Рила планина и южните склонове на  Ихтиманска средна гора,   с трите си лечебни минерални извори използвани от древността и богатото си минало, преплитащо пътищата на различни култури,  общината предстои да бъде преоткрита като  туристическа дестинация.

    Карта със забележителности

    Настоящият туристически сайт е една крачка към това опознаване и има за цел да даде подробна и разнообразна информация за ресурсите на общината, местата за посещение и отсядане,  която може да бъде полезна на туристите и гостите в общината.

     

    изглед от Рила                         Костенец карта

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.