Костенски водопад

  Известният Костенски водопад е разположен на р. Чавча в центъра на Вили Костенец. Той е природна забележителност от 1974 г. /Заповед №1427 от 13.05.1974 г./. Костенският водопад винаги е бил най-значителната природна туристическа атракция в община Костенец. Височината на пада на водата е около 10 м. Най – голям обем водни количества се изливат през пролетта с топенето на снеговете, през лятото водата намалява, а през зимата при ниски температури целият водопад замръзва. В скалите до водопада е била изкопана баня с топла минерална вода със седем извора, която дълго време се е ползвала от местното население и в последствие е била разрушена при земетресение.
  Защитени са растенията по скалите около водопада. Част от обекта са и естествените пещери и скални образувания, които също са защитени от закона.
  Водопадът е описан от Иван Вазов през 1917 г. в  творбите му “Какво пее планината” и “Костенец – пътни бележки”.
  Природната забележителност се посещава целогодишно.
  Туристическата атракция е обозначена, има информационни и указателни  табели.  
  Инфраструктурата за достъп до водопада е добре развита, има възможности за хранене и паркинг.
  Водопадът е изходен пункт за основните туристически маршрути в северния дял на Рила планина по посока на Белмекен: Вили  Костенец по поречието на р. Чавча до хижа Белмекен; Водопада -  хижа Гуругулица – хижа  Белмекен;  курорт Вили Костенец – Спортен комплекс “Белмекен”.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.