Хижа Гургулица

   

  Хижата се намира на 3 км от курот Вили Костенец, 10 км. от гр. Костенец,  сред Рила планина, в местността „Миликини ниви”.

   

  Стаи/цени

  Хижата разполага с капацитет от 68 места с етажни санитарни възли и умивални. Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с електричество.

  Хранене

  Разполага с бюфет и столова. Предлага възможности за самостоятелно приготвяне на храна.


  Допълнителна информация

  В непосредствена близост за разположени три дървени бунгала, които се ползват  целогодишно. Има оформено място за паркинг. Около хижата има барбекюта и пейки за сбирки. 

   

  Съседни туристически обекти

  х.”Венетица” - 3.30ч.

  х.”Белмекен” - 5.30ч.

  засл.”Лалови чучури” - 0.45ч.

  яз.Белмекен - 4.30ч.

  Пътеките са маркирани.

  Изходни места: Вили Костенец - 1.30ч. по маркирана пътека /4км. по асфалтово шосе/.

  За контакти

  0899/555370
  0899/582113

  Георги Бекяров

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.