Занаятчийска работилница в НЧ „Гео Милев -1954 г.” гр. Момин проход

    Занаятчийската работилница в Момин проход се намира в Читалище "Гео Милев - 1954" в гр. Момин проход, община Костенец (в центъра на града). Тя е изградена по 4 проекта и чрез нея се съхраняват и предават на децата и посетителите практикуваните от столетия местни ръкоделия и заняти. Изработват се традицонни вълнени чорапи, терлици, колани и торби. Предават се уменията за плетене на дантели, плетене на фурке, презентира се местната кулинария и готварство - приготвяне на баница, погача, тиквеник, качамак и много други. Правят се демонстрации на тъкане на стан и плетене. Посетителят може лично да участва в работата, да научи интересни факти за регионалния фолклор и бит и да закупи ръчно изработени местни сувенири. 


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.