Скаловитски водопад

    Скаловитец е водопад в Източна Рила, близо до хижа Гургулица над Вили Костенец. Намира се на едноименната река Скаловитец, която е десен приток на река Рибница. Водопадът е висок 25 метра и има три стъпала, средното е най - голямо и отвесно. В подножието му са направени пейки, от които посетителите могат да се наслаждават на красотата му. Най - лесно до Скаловитския водопад може да се стигне от хижа Гургулица.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.