Параклис "Света Троица"

    Параклис "Света Троица" се намира в село Долна Василица, Вологарска махала. Параклисът е построен през 2000 г. Строежът му е започнал по инициатива на Здравко Методиев Йорданов, Стоимен Йорданов Стоименов и Иван Георгиев Тодоров. Тримата направили инициативен комитет и започнали да събират помощи за строежа на параклиса.

    Днес параклисът е отворен за посетители всеки ден.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.