Църква "Възнесение Господне"

    Църква "Възнесение Господне" се намира в село Голак на 18 км от град Костенец. Църквата е строена през 1921 г. - 1922 г. Стените й са иззидани с камък. На самото откриване е присъствал Александър Стамболийски като министър - председател и потомък на селото /майка му е родена и израснала в село Голак/.

    През 2008 г. е извършен основен ремонт на покрива и иконите на черквата по инициатива на Александър Малинов от село Голак - бивш учител. От тогава редовно на празник "Възнесение Господне" /Спасовден/ се прави среща - събор с молебен и курбан в черковния двор.

    На външната източна стена на черквата е сложена паметна плоча с имената на загиналите в Първата и Втората световна война в знак на признателност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.