Параклис "Свето Възнесение Господне"

    Параклис "Свето Възнесение Господне" се намира в село Горна Василица, махала Гледжова. Първоначално дворното място на параклиса е било подарено от местните жители и обявено за църковище. През 1996 г. е построен параклиса в днешния му вид. Параклис "Свето Възнесение Господне" е отворен за посетители всеки ден.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.