Параклис "Рождество Богородично"

    В парка на курортен комплекс Пчелински бани се намира новопостроения през 2002 г. Параклис "Рождество Богородично". Параклисът е отворен за посещение всяка неделя от 08.00 часа до 10.00 часа и на всички християнски празници.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.