Параклис "Свети Георги Победоносец"

    На 2 км. източно от село Костенец се намира местността "Кръстите" - някогашна кория. На това място има древно оброчище, край което са намерени основи на черква. Според стара легенда там са били покръстени първите жители на село Костенец.

    През 2002 г. - 2003 г. по инициатива на някои от местните жители е построен в днешния му вид Параклис "Свети Георги Победоносец". Параклисът се намира на 2 км. източно от село Костенец в посока местността "Рибница". Отваря за посещение само на 6 май /Гергьовден/.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.