Бутикова изба "Ръсин"

  Бутикова изба „Ръсин” се намира в град Момин проход и в нея посетителят може да дегустира и закупи местно производство висококачествени бели и червени вина.

  Живописната сграда на избата е изградена през 2014г. по европейски проект.

  Адрес: гр. Момин проход, на ул. „Славянска” № 29.

   

  Повече информация:

  http://rasin-bg.com/

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.