Параклис "Успение Богородично"- Вили Костенец

    Намира се в местността „Горна църква”, на 2 км. от Костенския водопад. На това място са разкрити очертания от стара християнска базилика от V в. Местната легенда разказва историята на завземането на църквата и самото селище по време на османското нашествие. Според нея българите се укрепили в църквата и удържали турските атаки. Турците обаче прибегнали до хитрост. Няколко дни държали жадно магаре, след това го пуснали и то открило мястото, снабдяващо с вода въстаниците. Османците изклали всички в храма. През 1997 г. на същото място е построен новия параклис с костница на загиналите тук българи. Параклисът е осветен лично от Негово светейшество Патриарх Максим.

    Провежда се голям храмов празник на 15 август. Има възможности за паркинг и места за хранене.Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.