Манастир "Света Петка"

    Манастир "Света Петка" е построен през 1885 г. Намира се на 150 метра от пътя за село Пчелин, над БКС. Под него има аязмо. Традиционен празник с курбан за здраве е Петковден и първият петък след "Възкресение Христово".

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.