Храм "Свети Великомъченик Георги" - село Пчелин

    Храм "Свети Великомъченик Георги" е построен от жителите на село Пчелин, с пантеон в знак на признателност към загиналите във войната през 1912 г. - 1913 г.; 1916 г. - 1917 г. и 1944 г. - 1945 г. свои 16 жители. Храмът се намира в горния край на селото, над площада. Храмът е осветен през 1934 г.  Отворен е за посещение на всички християнски празници и всяка неделя от 08.00 часа до 10.00 часа.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.