Храм "Свети Мина"

    Храм "Свети Мина" се намира в село Горна Василица, махала Пердова. Строителството му започва през 1868 г. и продължава до 1881 г. Средствата за построяването му са осигурени чрез дарения. Вътре в храма има аязмо. Храм "Свети Мина" е отворен за посещение всяка неделя и на всички църковни празници.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.