Храм "Свети Великомъченик Панталеймон"

    Храм "Свети Великомъченик Панталеймон" се намира в град Момин проход, в ляво от пътя към град Костенец, идвайки от село Мирово. Мястото е осветено през 1996 г. През 1998 г. е положен първия камък от Ихтиманския архимандрит наместник Йосиф Серев. През 2000 г. храмът е завършен изцяло. Всички икони в него са дарени от жителите на общината. Храмът е отворен за посещение всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.