Храм "Свети Великомъченик Георги"

    Храм "Свети Великомъченик Георги" се намира в гр. Костенец. Осветен е през 1932 г. Впечатление прави красивата дърворезба на олтара и владишкия трон. В двора са изградени чешма и пейки за почивка на богомолците. Храмът винаги е бил средище за духовно възвисяване на духа, крепител на вярата, помощник и утешител на болните, немощните и страдащите. Храмът е ремонтиран през 2014 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007 г. - 2013 г. Днес храм "Свети Великомъченик Георги" е отворен за посещение всеки ден.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.