Национален парк Рила

    Ключово значение за развитието на туризма и особено на екотуризма има фактът, че значителна част от територията на Вили Костенец е разположена в Национален парк „Рила”, който е най-големият национален парк в България и един от най-значимите в Европа, сертифициран от „ПАН ПАРКС” поради съхранената си природа. Паркът е с площ 81 046 ха., като повече от половината от територията на резервата е на над 2000 м.н.в. 90 % от екосистемите в Рила са естествени. В парка има над 140 езера, едни от най-известните са Седемте рилски езера, разположени между 2100-2500 м.н.в. в Северозападния дял на планината.
    В НП „Рила” попадат резерватите „Скакавица”, „Централен Рилски резерват” и „Парангалица”, който е един от най-старите в България – обявен е 1933 г.   
      През парка минават две европейски туристически пътеки – Е4 и Е8. Освен тях има голям брой живописни туристически маршрути и пътеки.
    На територията на НП „Рила” функционират 17 хижи, които разполагат с около 1500 легла както и 4 заслона. Характерна забележителност е извънредно богатата флора и фауна. На територията на парка се срещат 98 вида защитени  растения и над 100 вида животни, включени в Червената книга на България, а някои от тях и в Червената книга на Европа. От голямо значение са кафявата мечка, скалния орел, алпийския тритон и дивата коза, чието разпространение в България е силно ограничено.      
    Територията на община Костенец обхваща и включеният в Национален парк „Рила”  резерват „Ибър” с площ 2248,6 хектара, който се намира на северните склонове на билото на планината, между върховете „Ибър” и „Белмекен”. Резерват „Ибър” е обявен през 1985 г. за защитена територия с цел да опазва формациите от клек, както и находищата на реликтни растения и редки животински видове. Разликите в надморската височина на резервата обуславят наличието на разнообразни растителни видове.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.