Църква „Св. Йоан Предтеча” с. Горна Василица, мах. Нова

    Най-старата църква в района построена през 1855 г се намира в махала Нова на живописното село Горна Василица. Забележителни  са старите икони от 1866г. и старата камбанария. Има възможности за паркинг. На Храмовият празници и годишнините, местните жители и гости от общината се събират на тържествена литургия, водосвет и курбан, последвани от народно веселие с фоклорни танци и песни.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.