Храм "Свети Архангел Михаил"

    Храм "Свети Архангел Михаил" представлява трикорабна куполна базилика, строена през 1854 г. и завършена през 1857 г. Църквата има запазени уникални стенописи, книги и документи на повече от век, поради което е обявена за художествена недвижима културна ценност. Храмът се намира в село Костенец, на улица "Патриарх Евтимий" № 2а.Храмът е отворен за посещение всяка неделя от месеца и на всички църковни празници.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.