с. Подгорие

    Подгорие се намира в планински район, на 751м.н.в. До 1952г. името на селото е Кесебирци. Разположено е в западната част на Ихтиманска Средна гора. Отстои на 12 км. от гр. Костенец и Долна баня, на 40 км. от Ихтиман и Самоков и на 85 км. от София и Пловдив. Подгорие е разположено сред живописна местност, заобиколено от дъбова и букова гора.      Първите сведения за селото датират от 18в. Всъщност тук първи се заселват жители на съседното село Очуша . Първо е основана махалата Камберска. Самото име „Кесебирци” е навлязло по време на турското робство във връзка с годишния данък, събиран от бирниците. Селото е освободено на 12 януари 1878 г. В годините около Освобождението селото наброявало 400-500 души и ок. 50 къщи. Жителите му се занимавали предимно със земеделие и скотовъдство. През 1893 г. в селото е построен първия храм „Св. Никола”. По същото време е изградено и начално училище, а през 20-те год. на 20 в. е построено и читалище „Христо Ботев”. През 1949/50 г. е построена нова училищна сграда, а 5 години по-късно селото е електрифицирано. Относно броя на населението през 1946 г. то е било 513 жители. Постепенно цифрата започва да намалява и 2008 г. наброява едва 20-25 души.

    Въпреки това живописната природа и спокойствието създават добра предпоставка за развитие на културно-познавателен и селски туризъм. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.