с. Горна Василица

  Село Горна Василица е село в Западна България, община Костенец. Намира се в планински район между планините Рила и Средна гора, на 65 км. югоизточно от София и на около 3 км. северно от гр.Момин проход. Надморската височина варира между 700 и 1000 метра. Площта на селото е 47,44 кв. км.

  Горна Василица се състои от три махали: Нова, Гледжова и Пердова, които отстоят на 1-2 км. една от друга и са разделени с дълбоки долове. Местността е суха и безводна. Най-стара е махала Пердова, след това е Гледжова и Нова. След Освобождението на България Горна Василица, Долна Василица и Пчелин са били една община с едно землище. През 1892 г. се разделят на Горна и Долна Василица. До 1934 г. тези села бяха отделни общини. Дотогава границата между тях е била течението на р. Баншница. Първите жители се заселват около м. „Капията” (Траянови врата) като дервенджии преди повече от 2 века. Впоследствие се преселват в сегашното землище на селото тъй като е по-малко ветровито. Първо се образуват махалите Пердова и Гледжова, а една част от хората се заселват километър на юг и основават мах. Гьола. На съседния хребет на махалата е основата мах. Три къщи.

   

  През 70-те години на ХІХ в. са открити училища в мах. Нова и мах. Гледжова. Църквата „Св. Йоан Предтеча”  мах. Нова е построена през 1855г. и е една от най-старите църкви в общината.

   

  Характерно събитие за селото е кукерския събор на празника Сирни Заговезни, който се провежда ежегодно през зимата. Този празник е станал традиционен за целия район. През 2011г. събора ще се проведе на 27 февруари в центъра на мах. Гледжова.

   

  Красивата природа и многобройните маршрути, водещи до живописни местности създават благоприятна предпоставка за развитие на различните видове туризъм или просто за една приятна екскурзия.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.