гр. Момин проход

  На Балканите, а и в цяла Европа, България е известна със своите минерални води, които са природно богатство за страната.  Важно място сред курортите с минерални извори заема курортът Момин проход. Той е известен със своята минерална вода, която отдавна е позната като средство за лечение при заболяванията на дихателните органи – ларингити, трахеити, бронхиална астма, заболявания на червата, на нервната система, на кожата и др.

  Курортът Момин проход и едноименния град е разположен в тясна клисура в крайните хълмисти възвишения на Ихтиманска Средна гора под връх Еледжик, от двете страни на малка планинска река Башница (р. Мъти вир), приток на р. Марица. Достъпът е лесен и удобен - намира се на железопътна и шосейна артерия между град София и град Пловдив, има жп спирка за пътнически влакове, пред него минават и всички автобуси от гр. София до гр. Костенец на 8 км. от Магистрала „Тракия”.  Намира се на 3 км. от общинския център гр. Костенец, също така е близо гр. Ихтиман. Надморската височина е 530 м. Курортът е със статут на национално значение. През 2006 г. Момин проход е обявен за град,  до тогава е квартал на гр. Костенец.

  Дългогодишната популярност на курорта се дължи на лечебната му минералнана  вода – курортът се слави с 9-те си естествени минерални извора, които през 1926 г. са събрани в общ каптаж. Дебитът на минералната вода след каптирането е 920 л./мин

  Водата е хипертермална 64 градуса, слабо минерализирана – (0,960 мг./л.), сулфатно – натриева, радонова – съдържание на радон 2072 бeкерела, респективно 56 Нано-Кюри на литър, силициева 87 мг. Колоидна метасилициева киселина в литър, и умерено флуорна (10 мг/л.). Минералната вода е леко алкална рН – 7,7, бистра, безцветна, без мирис и с приятна питейно вкусови качества, за което допринася и нейната малка водна твърдост (5,8 немски градуса). Крайният ефект от лечението с минерална вода е противоалергично, противовъзпалително, имунопротективно и общо тонизиращо.

   

  Климатат е умерено-континентален с доста горещо лято. Зимата е сравнително мека. Количеството валежи варира в нормата. Песъчливият и наклонен терен не задържа влагата. Рядко падат мъгли. Благоприятният климат способства за целогодишното ползване на курорта. Поради това редица заболявания еднакво добре се повлияват през различните сезони  и това го прави благоприятен за целогодишно лечение и почивка.

  Курортът разполага с три хотела и 3 ресторанта.  Планините около курорта са залесени с букови и борови гори и околностите му предлагат многобройни пешеходни маршрути

  Реконструираните парк и детска площадка в центъра на града предлагат чудесни възможности за игри и спорт на най-малките му жители и гости.

  През 2010 г. е открит и дом за настаняване на възрастни хора, предлагащ всички удобства и грижи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.