с. Голак

    Голак е малко планинско село в община Костенец. Намира се в Средна гора на 762 метра надморска височина. Селото отстои на 18 км. от гр. Костенец и на 70 км. от София. Разположено е на площ от 23 кв.км. в гориста местност. Голак е много старо селище, но няма точни сведения кога е създадено. В миналото тамошното население се е занимавало със земеделие, всички околни ниви са били засети. Дълго време е принадлежало към Пазарджишка област. През 1932г. селото преминава към Ихтиманска околия, след инцидент с горски служител,  а от 1969г. става част от община Костенец. Преди там е функционирало училище. Районът се свързва и със залавянето на Александър Стамболийски след преврата на 9 юни 1923г. Последният е присъствал и на откриването на църквата в Голак през 1922г. През 2008г. по инициатива на бивши жители на селото храмът е възстановен. В миналото селото е наброявало 1200 жители, но днес в него живеят само 5 човека. В Голак има построени и вили които се ползват сезонно, както и базата на ловното сдружение, която се помещава там поради красивата природа и живописните местности в района на селото.

     

    В района на Голак се намира почти неизследваната Голашка пещера или Прилепната пещера, представляваща цял пещерен комплекс. Броят на прилепите е бил толкова голям, че местните жители твърдят че в миналото земеделците са ползвали торта от прилепите за наторяване на посевите, поради силните и подхранващи качества.

    До селото и пещерата няма асфалтирано шосе, въпреки че черния път е в добро състояние. Но красивата местност, разположена в лоното на Средна гора, многобройните туристически маршрути минаващи през селото, неповторимите гледки към цялата околност и към Рила планина  създават потенциал за привличане на природолюбители и туристи в бъдеще.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.