с. Долна Василица

    Село Долна Василица се състои от 6 махали: Гергичка, Шуманска, Вологарска, Бальова, Три къщи и Гьола с около 400 къщи. Долна Василица се намира в южните предпланини на Ихтиманска Средна гора. Махалите се намират в източна и югоизточна посока от гр. Момин проход. Теренът е неравен с дълбоки долове, поради което и махалите не са свързани помежду си с коларски пътища. Надморската височина варира между 700 и 1000 метра. Площта на селото е 48,35 кв. км. 

    Землището на селото с прилежащите му махали е сухо и безводно. Основен поминък в миналото било земеделието и скотовъдството. Във всяка махала се отглеждали голям брой овце, кози и едър рогат добитък. Било е развито овощарството. Районът се е славел с хубавото си грозде, ябълки, круши и сливи, които се берели до късна есен. Селото е електрифицирано и водоснабдено. В миналото в селото е имало 5 начални училища и една прогимназия. В селото е възстановена църквата.

     

    Махала Три къщи:

    Намира се на 4 км. източно от гр. Момин проход, построена е на един хълм с южно изложение. Махалата е заселена преди ок. 250 години. Най-напред се е състояла само от 2 къщи, преселени откъм Еледжик. Другото име на махалата е „Олаците”, рядко срещано. Днес тук са останали едва около 5 къщи. Но красивата природа и панорамата, която се открива към Рила и Белмекен са добра предпоставка за развитие на различните видове туризъм.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.