гр. Костенец

    Гр. Костенец е административния център на община Костенец. Той  е ново селище с кратка история във времето,  но още с първите десетилетия на създаването му в  района нахлува чужди капитали и то в размери, които му дават нова насока в социално-икономически аспект и го превръщат в индустриално средище.  

    По своето местоположение между проходите Момина клисура и Момин проход районът има естествено стратегическо значение. Град Костенец е разположен на двата бряга на р. Марица. Реката е границата между землищата на с. Костенец от едната страна и селата Долна и Горна Василица от другата. Административното деление на днешния град Костенец продължава до 1948 г., когато се взема решение за обединяване на оформилите се вече две селища – гара Костенец и село Момина баня. От 15.9.1964 г. гара Костенец-баня заедно със с. Момин проход е вече гр. Костенец. Кибритената фабрика, построена още през 1901 г. е единствена по рода си в страната. През 1902 г. е открита и Книжно-мукавената фабрика. Тези две предприятия придават нов облик на селището и стават предпоставка за откриване на значителен брой работни места. Двата завода се създават с чужди инвестции  – Кибритена фабрика е белгийска, а Книжна – швейцарска. През 1974 г. е изградена нова, съвременна кибритена фабрика. Първото училище в гр. Костенец е открито през 1907 г. със дарения от местни жители. През същата 1907 г. е открито и читалище, което и днес продължава да развива културните традиции. През 1932 г. е създадено поделение а есента на същата година е осветен и православния храм „Св. Великомъченик Георги”. Пак през 1932 г. е открита и минерална баня в селището Момин проход, която впоследствие е обновена, построен е и модерен балнеосанаториум (в периода 1959-1961 г). Спортното дружество „Марица” е създадено през 1937 г. Създаден е музей.  Всички тези обществени учреждения дават силен тласък в развитието на района.

    Днес гр. Костенец е промишлен, транспортен и търговски център на общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.