НАСЕЛЕНИ МЕСТА

  гр. Костенец
  град Костенец Гр. Костенец е административния център на община Костенец. Той  е ново селище с кратка история във времето,  но още с първите десетилетия на създаването му в  района нахлува чужди капитали и то в размери, които му дават нова насока в социално-икономически аспект и го превръщат в индустриално средище.  
  гр. Момин проход
  Момин проход Курортът Момин проход и едноименния град е разположен в тясна клисура в крайните хълмисти възвишения на Ихтиманска Средна гора под връх Еледжик, от двете страни на малка планинска река Башница (р. Мъти вир), приток на р. Марица. Достъпът е лесен и удобен - намира се на железопътна и шосейна артерия между град София и град Пловдив, има жп спирка за пътнически влакове, пред него минават и всички автобуси от гр. София до гр. Костенец на 8 км. от Магистрала „Тракия”.  Намира се на 3 км. от общинския център гр. Костенец, също така е близо гр. Ихтиман. Надморската височина е 530 м. Курортът е със статут на национално значение. През 2006 г. Момин проход е обявен за град,  до тогава е квартал на гр. Костенец.
  с. Костенец
  село Костенец Второто по големина и най- старото населено място в общината -  възникването му датира от около 2 века преди новата ера. Село Костенец се намира под северните склонове на Рила, на двата бряга на река Чавча (Стара река), което е известно с китната си природа, с лековитите минерални извори, с дълголетната си история.
  с. Пчелин
  село Пчелин Пчелин е село в Община Костенец, отстоящо на 9 км. от града. Намира  се в котловина на Ихтиманска Средна гора. Надморската височина в селото варира между 500 и 700м. Част от него е и курортът Пчелински бани, на 3 км. северно в лоното на Средна гора. 
  с. Горна Василица
  село Горна Василица Село Горна Василица е село в Западна България, община Костенец. Намира се в планински район между планините Рила и Средна гора, на 65 км. югоизточно от София и на около 3 км. северно от гр.Момин проход. Надморската височина варира между 700 и 1000 метра. Площта на селото е 47,44 кв. км.
  с. Очуша
  Районът на селището е населен още от дълбока древност. Тук са обитавали тракийското племе беси. Запазени са няколко тракийски надгробни могили. Запазени са и многобройни древни надписи, останки от средновековна крепост и църква. Открити са и стари находища за добив на желязо. Всички тези исторически паметници все още не са проучени. Околността е имала важно стратегическо значение още от древността. Това се отнася за проходите в Ихтиманско и Самоковско, най-вече на Траянови врата. По тях минавали основните пътища от Истамбул за Пловдив, Адриатика и Будапеща и Виена. Около тогавашния калдаръмен път са били изградени 4 крепости (калета).
  с. Подгорие
  село Подгорие Подгорие е разположено сред живописна местност, заобиколено от дъбова и букова гора.      Първите сведения за селото датират от 18в. Всъщност тук първи се заселват жители на съседното село Очуша .
  с. Долна Василица
  Село Долна Василица се състои от 6 махали: Гергичка, Шуманска, Вологарска, Бальова, Три къщи и Гьола с около 400 къщи. Долна Василица се намира в южните предпланини на Ихтиманска Средна гора. Махалите се намират в източна и югоизточна посока от гр. Момин проход. Теренът е неравен с дълбоки долове, поради което и махалите не са свързани помежду си с коларски пътища. Надморската височина варира между 700 и 1000 метра. Площта на селото е 48,35 кв. км. 
  с. Голак
  В района на Голак се намира почти неизследваната Голашка пещера или Прилепната пещера, представляваща цял пещерен комплекс. Броят на прилепите е бил толкова голям, че местните жители твърдят че в миналото земеделците са ползвали торта от прилепите за наторяване на посевите, поради силните и подхранващи качества.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.