ВРЪЗКИ И ТЕЛЕФОНИ

   Телефонни и пощенски кодове:

   Град Костенец – телефонен код 07142, пощенски код 2030

   Град Момин проход – тел.код 07142, п.к. 2035

   Село Костенец – тел.код 07144, п.к. 2042

   Село Пчелин – тел.код 07147, п.к. 2048

   Село Очуша – тел.код 071471, п.к. 2049

   Село Горна Василица – тел.код 07142, п.к. 2046

    

  Важни телефони:

   Спешна медицинска помощ – тел.150, 32-41

   Гражданска защита – 23-55

   Пожарна и аварийна безопасност – 112, 160, 22-22.

   Районно полицейско управление – 112, 166, 21-76.

   Общинска администрация Костенец – централа – 23-08, 32-34.

   ЖП гара – тел.31-26.

   Водоснабдяване – тел. 21-38.

   Енергоснабдяване – тел. 20-86.

   Бюро по труда – тел.43-54.

   Поща – гр. Костенец - тел.07142/30-60; гр. Момин проход – 07142/60-63

   БТК – тел.44-50.

   Кабелна, ТВ, Интернет – тел.42-08.

   Социални грижи – тел.21-32.

    

  Кметства

  Кметство  село Костенец – тел.07144/52-04 – АПОН , 50-63 – Секретар

  Кметство град  Момин проход  - 07142/62-66

  Кметство  село Пчелин - 07147/22-55

  Кметство  село Горна Василица – 07142/32-27

  Кметство село Очуша – 071471/215

  Кметство село Подгорие – 07142/43-48

   

  Училища:

  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 21-08.

  СОУ „Св. Климент Охридски” – 21-96.

  ОУ „Константин Костенечки” с. Костенец – 58-21

  ОУ „Христо Смирненски” – 64-92

  ПГ „Г.С. Раковски” – 47-24

   

   

  Полезни линкове:  

  www.kostenetz.comофициален сайт на община Костенец.

  www.kostenets.eu –неофициален сайт за община Костенец.  

  http://www.visitrila.net  - полезна информация за Рила  и община Костенец.

  bg.wikipedia.org/wiki/Костенец – обща информация за гр. Костенец.  

  http://bg360.net/bg/panoramas-from-bulgaria/kostenets/ - 360-градусови снимки.

  http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Sofia/Kostenets   

  http://www.bgglobe.net/index.php?l=1&s=-281 

  http://www.airportdb99.com/ - сайт на частно летище „Долна Баня”.    

   

  Администрации

  http://www.bgregio.eu/ - Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” Министерство на регионалното развитие

   

  http://prsr.government.bg/ - Програма за развитие на селските райони – министерство на земеделието и храните

   

  http://www.eufunds.bg/  - Единен информационен портал за структурните фондове на Европейския съюз

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.