Контакти

  Община Костенец

  Ул. „Иван Вазов” № 2

  Гр. Костенец, 2030,

  Област Софийска

   

  Тел: 07142/ 32-34; 23-08,

  Факс: 07142/ 32-34

  e-mail: kostenetz_adm@yahoo.com ; kostenetz_adm@kostenetz.com

   

  За повече информация:

  Анета Кирова – н-к отдел "Проекти на ЕС" 

  Полина Лазарова - експерт "Търговия, транспорт и туризъм"


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.