Хижа Белмекен

  Стаи/цени

  Хижата се намира в живописна местност в Рила планина, на циркусния праг край брега на Равнивръшкото езеро на 2224 м. н.в. Представлява масивна триетажна сграда. До хижата се стига само пеша. Има хижар

  Белмекен

  Хижата разполага с 30 места с по 5, 6, 8 и повече легла, с общи вътрешни санитарни  възли и умивални. Хижата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо гориво. Хижата е възстановена след пожар.
  Цена на нощувка - 10 лв.

  Хранене

  Разполага с бюфет и столова.

  Допълнителна информация

  Съседни турстически обекти:
  - вр.Белмекен/2626м./ - 1.30ч.
  - яз.Белмекен - 2.00ч.
  - х.Хр.Смирненски - 3.30ч.
  - х.Венетица - 4.00ч.
  - х.Заврачица - 6.30ч.
  - х.Гергиница - 5.30ч.

  Пътеките са маркирани.

  Изходни места:
  1. к. Вили Костенец - 4.30ч. Има маркировка.
  2. Яз.Белмекен - 2.30ч.


  За контакти
  тел. 07144/5039
        0899 921306

  хижа Белмекен 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.